Sunday, August 2, 2020

7ይቲ መዓልቲን መወዳእታን፡ Day 7


kibri ብዝገበረለይ ጻውዒት፡ 7 ብሉጻት ዝብለን መጽሓፍቲ ክሰሚ …
The art of Seduction ብ Robert Green

 

ኣብ 21 ክፍለ-ዘመን ሰብ ክስዕበካን ጸላዊን ንኽትከውን፡ ቀላጽም ምስ ቀታሊ ውርወራ ሴፍ ዘይኮነስ፡ ዝተኸሸነ ቃላት፡ ብሉጽ ኣቀራርባ፡ ቅልጡፍ ሓሳቢን፡ ብደቂ-ኣንስትዮ ፍቱውን ክትከውን ኣሎካ። ባራክ ኦባማ ንፕረዚደንትነት ክምረጽ እንከሎ 55% ካብ መረጽቱ ደቂ-ኣንስትዮ ነይረን።  ኣብ ንግዲ ዓለም ዕዉት ክትከውን ከኣ ኩሉ ዓይነት ኣፈላላይ ኣወጊድካ ብሉጽ ኣቀራርባ ምስ ዝህልወካ ኢኻ ገንዘብ ክትገብር ትኽእል። ገታር፡ ጸዋግን ሃልዋስን ምስ እትኸውን ግን ክትዕወት ዘሎካ ተኽእሎ ትሕቲ ዜሮ’ዩ።  


ግብጻዊት ክሊዮ ፓትራ ኣብ ታሪኽ ናይ ዓለም ብክእለት ኣታሕዛ ኣሰብኡት ኣብ ቀዳማይ ደራጃ’ያ እትስራዕ። ክሳብ’ዛ መዓልቲ ብግብጻውያን ከም ብልጽቲ ንግስቲ’ያ እትለዓል፡ ምኽንያቱ ንሮማውያን ሓለፍቲ ከምድላያ ትጠዋውዮም ስለ ዝነበረት ንሃገራ ብዙሕ ነገር ጠቒማታ’ያ። ክልዮ ፓትራ ግን ቆርጫጭን ፍሉይ መልክዕ ዘይነበራ ጎርዞ ምንባራ’ዩ ዝንገረላ። እቲ ምስጢር ደኣ እንታ’ዩ? ንነጋውስን ንላዕለዎት ሓለፍቲ ሮማ ከም በዓል ኣንቶንዮ ብፍቕራ ዛን-ዛን ኣቢላቶም ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ሮማ ምቕማጥ ሓዲጎም ኣብ ግብጺ ምስኣ ማዕረ ምቕማጥ በጺሖም ነይሮም።

Seduction ወይ ምሕባል ሓደ ካብ ብውሑዳት ሰባት ዝምለኽ ቀጻሊ ልምምድን ኩነታትን ኣከባቢን ምቁጽጻር ዘድልዮ ብልሓት’ዩ። ብመዓልታዊ ጻዕሪ ድማ እንዳተማሓየሽና ክንከይድ ከም ዝከኣል’ያ እትገልጽ እዛ መጽሓፍ። ኣብዚ መጽሓፍ ዘለዉ ኣብነታት ኩሎም፡ ንደቂ ኣንስትዮ ምስሓት ዘይኮነስ፡ ኣቓልቦ ናይ ሰባት ከመይ ጌርና ንስሕብ’ያ እትምህር። እዚ ድማ ንዕላማና ከነተግብር ሓገዝ ክንረክብን፡ ሰብ ክስዕበናን ይሕግዘና ማለት’ዩ።

ብሓጺሩ እዛ መጽሓፍ ከመይ ጌርና ኣብ ሓንጎል ሰብ ንኣቱ። ከመይ ጌርና ንደልዮ ነገር ንረክብ። ሰብ ብኸመይ ይሓስብን እትምህር ብልዑል መጽናዕቲን ረቂቕ ሜላን ዝተጻፈት መጽሓፍ’ያ። እዞም ኣብኣ ተጠቒሶም ዘለው ነጥቢታት ድማ ኣእመንቲን ሓቂን ኮይኖም ረኺበዮም።
ነዛ መጽሓፍ የንብባ ከምዘለኹ ዝነገርክዎም ብዙሓት ኣዕሩኽ፡ ግዜኻ ተጥፍእ ኣለኻ፡ ዝዕይነቱ መልሰ ዕንጋለ ሂቦሙኒ። እንተኾነ እዛ መጽሓፍ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ዘጋጥመና ዘይነስተብህለሉ ግን ከኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገራት’ያ ትምህር።

 

No comments:

Post a Comment

ኣርኣያ ክንከውን ግዴታ ኩላትና`ዩ

ንመንእሰይ ወለዶ ንንኡሳት ኣሕዋቱ ኣርኣያ ክንከውን ይግባእ። ምኽንያቱ ኣብ ክንዲ ነቲ እንዛረቦ ዝሰምዑ ንሕና እንገብሮ እዮም ዝደግሙ፣ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስና ከኣ ብደቂቕ ይከታተልዎ። ኣብ ...