Sunday, December 17, 2023

ሎረን ላንደን፣ ኣፍቃሪት ኤርትራዊ ኣመሪካዊ ራፐር ነፍሲ-ሄር ኒፕሲ ከምዚ ኢላ..

 

Nipsey Hussle with Lauren London
ፈጺምና ተኻቲዕና ወይ ተባኢስና ኣይንፈልጥን። ኣነ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ጽልልቲ` ዝቕየር ነይረ፣ ኣብ ከምዚ ህሞታት ከኣ ሓሪቑ መሊሱለይ ኣይፈልጥን`ዩ። ብስመይ ጸዊዑኒ ኣይፈልጥን፣ ናይ ብሓቂ`ዩ ዘፍቅረኒ ነይሩ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ኣልዕል ኣቢለ ክሓርቕ እንከለኹን ሓዊ ክድፈኣኒ እንከሎን፣ ንኒፕሲ እንታይ ይብሎ ኣይፈልጥን`የ ዝነበርኩ።

ንሱ ግን የፍቅረኒ፡ ሓቚፉ የቀባጥረለይ፡ ይዕገሰኒ፡ ካብ ሕርቃነይ ድማ ይመልሰኒ ነይሩ። ናይ ብሓቂ ናይ ልበይ ሰብ ከም ዝሰኣንኩ`የ ዝፈልጥ። ካልእ ከምኡ ዘፍቅረኒ ሰብ ኣይክህሉን`ዩ፡ ካልእ ከምኡ ንነፍሰይ ዘጸናንዓ የለን።

ሰይጣን ኣሉታዊ ሓሳብ ናብ ርእሰይ ከደይበለይ እንከሎ፣ ንሱ ናተይ ኣወንታዊ እዩ ነይሩ።

ንሱ ናይ በሓቂ ምሉእ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሱ ነዓይ ኢሉ ዝተፈጥረ ሰብ`ዩ ነይሩ።

ኩላትና ኣብ ህይወትና እንተወሓደ ሓደ ግዜ ሓቀኛ ፍቕሪ ከነስተማቕር ይግብኣና...

ዋላ ንሓጺር ግዜ ጥራይ ይኹን።

መንግስተ ሰማይ ይዋርስካ Nipsey Hussle

 

 

No comments:

Post a Comment

ኣርኣያ ክንከውን ግዴታ ኩላትና`ዩ

ንመንእሰይ ወለዶ ንንኡሳት ኣሕዋቱ ኣርኣያ ክንከውን ይግባእ። ምኽንያቱ ኣብ ክንዲ ነቲ እንዛረቦ ዝሰምዑ ንሕና እንገብሮ እዮም ዝደግሙ፣ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስና ከኣ ብደቂቕ ይከታተልዎ። ኣብ ...