Saturday, December 3, 2022

ዜና ዕረፍቲ፣ ስነ-ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ (ዱላ) ሎሚ ለይቲ ዓሪፉ


ንክትኣምኖ ዘጸግም ሕማቕ ስማዕ፡ ፈጣሪ ብየማናይ ኢዱ ይቀበልካ፡ መንግስተ ሰማይ የዋርስካ!

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ስነ-ጥበባዊ ዮናታን ዱላ፡ ንሰኑይ ዕለት 5 ሰዓት 4፡00 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ጸጸራት ኣስመራ ክፍጸም እዩ።   
  

ጽንዓት ንመላእ ስድራቤትን ፈተዉትን !!! 

No comments:

Post a Comment

ሄለን መለስ፣ ንግስቲ ዘመናዊ ደርፊታት ትግርኛ

ሄለን መለስ፣ ድምጻ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝውሕዝ ዘሎ ኮይኑ`ዩ ዝስመዓካ፣ ደርፍታታ ከኣ ኣብ ኣየር እተንሳፍፍ ዘለኻ ኮይኑ ከም ዝስመዓካ ይገብር ... በቲ ሓያልን ፍሉይ ቅዲ ኣደራርፋኣን ፣ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ዘለዋ ጽ...