Sunday, December 17, 2023

ብሰሓቕን ብሓጎስን ዝመልኣ ርሕስቲ መዓልቲ ይግበረልና፣

 

ሰንበት መዓልቲ ዕረፍቲን ምሕዳስን እያ። ንኩሉ ኣብ ህይወትና ዘሎ በረኸት እነመስግነሉን መዓልቲ ውን እያ። ብህይወትናን ብጽቡቕን ምህላውና ክሳብ ክንደይ ዕድለኛታት ምዃንና ኩሉ ግዜ ኢና ንርስዖ። መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ንህይወትና ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ንኣሽቱ ነገራት፡ ከም ፈቃር ስድራቤት፡ ጽቡቕ ጥዕናን መጽለሊ ምርካብናን ከም ንቡር ኢና እንወስዶ። ኣብዛ ዕለት እዚኣ ግን በብሓደ እንዳ ጸብጸብና ስለ ኩሉ ዘሎና በረኸት ነመስግን።

ኣብዛ መዓልቲ ኢና ንዝመጽእ ሰሙን ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ንዳሎ። ነቲ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ፡ ዝፈጸምናዮ ጌጋ፡ ዓወታትና እውን ምምስጋን ኣይንረስዕ። ኩሉ ተመክሮ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ፡ ነዚ ሎሚ ዘለናዮ ሰብ ቀሪጹና`ዩ። ብዘይ ቅድመ ኩነት ዘፍቅሩናን ዝድግፉናን ሰባት፡ ኣብ መንገድና ንዝመጹና ዕድላት፡ ከምኡውን ዘበራትዑሩና ብድሆታት ነመስግን።

እምበኣር ኣብዛ ርሕስቲን ዝተባረኸትን ሰንበት በረኸትና ቆጺርና ኣብ ሕይወትና ንዘሎ ኩሉ ነገር ነመስግን !

No comments:

Post a Comment

ትማሊ ደብዛዝ ስእሊ፣ ጽባሕ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና፣ ሎሚ ክውንነት

ኣብ ሕሉፍ ምንባርን ብዛዕባ መጻኢ ብዙሕ ምጭናቕን ንሓጎስና ይሰርቆ እዩ። ሕሉፍ ዝደበዘዘ ስእሊ እዩ፣ ክንመሃረሉ እንኽእል ግን ከኣ ዘይንቅይሮ ዝኽሪ እዩ። መጻኢ ብተኽእሎታት ዝተቐብአ ግን ከኣ ኣብ መወዳእታ ርግጸኛ ዘይኮ...