Sunday, August 20, 2023

ፓስተ ኣብ ጎደና ሓርነት ኣስመራ

 

ነቶም ሰምበት ብሃንቀውታ ክጽበያ ገይሮም ዘዕበዩኒ ወለዲ ኣመስጊነ ኣይጸግቦምን`የ።

ንግሆ ሰምበት ፓስተ ኣብ ጎደና ሓርነት ዝግዘኣልካ ዝነበረ ኣሎኻ`ዶ።

No comments:

Post a Comment

ኣርኣያ ክንከውን ግዴታ ኩላትና`ዩ

ንመንእሰይ ወለዶ ንንኡሳት ኣሕዋቱ ኣርኣያ ክንከውን ይግባእ። ምኽንያቱ ኣብ ክንዲ ነቲ እንዛረቦ ዝሰምዑ ንሕና እንገብሮ እዮም ዝደግሙ፣ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስና ከኣ ብደቂቕ ይከታተልዎ። ኣብ ...