Sunday, August 20, 2023

ፓስተ ኣብ ጎደና ሓርነት ኣስመራ

 

ነቶም ሰምበት ብሃንቀውታ ክጽበያ ገይሮም ዘዕበዩኒ ወለዲ ኣመስጊነ ኣይጸግቦምን`የ።

ንግሆ ሰምበት ፓስተ ኣብ ጎደና ሓርነት ዝግዘኣልካ ዝነበረ ኣሎኻ`ዶ።

No comments:

Post a Comment

Ikigai፣ ጃፓናዊ ፍልስፍና ኢኪጋይ እንታይ ማለት`ዩ ?

ኢኪጋይ ጃፓናዊ “ ፍልስፍና ህይወት ” ኮይኑ ኣብ ህይወትና ትርጉም ምርካብ፣ ሚዛን፣ ንግሆ ተንሲእና ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብሓጎስ ክንቅበላ ምኽንያት ምርካብ ዝሕግዝ ስነ-ሓሳብ እዩ። ካብ i...