Thursday, July 6, 2023

ጥዝታ ኣስመራ

 
ኣስመራ ምስቲ ግዜ ዘይስዕሮ ስሕበታ፡ ሕልምን ክውንነትን ተሓዋዊሶም ከም ዝረኣየካ እትገብር ከተማ እያ። ኣብታ ፍቕርን ጽባቐን ጥራይ ዘለዋ ከተማ ፣ ጸሓይ ጩራታታ ኣብቲ መስተንክር ስነ ህንጻን ጎደናታት ወርቃዊ ሕብሪ ክትድርቢ እንከላ ዝዝከረኒ ስእሊ፡ ስምዒት ናፍቖት ንምበይ ይመልኦ፡ እዚ ድማ ናይ ግዜ ቁልዕነተይን ንእስነተይን ዝኽሪ የለዓዕል

ደቂ ኣንስትዮ ኣስመራ ንኹሉ ሰብ ዝማርኽ ተፈጥራዊ ጽባቐን ግዜ ዘይስዕሮ ስሕበትን ዝውንና እየን። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ መንቅብ ቅዲ ፋሽን ዝፍለጣ እየን። ክላሲካዊ ቅዲ ምስ ምትንኻፍ ዘመናዊነት ብምውህሃድ መዳርግቲ ዘይብሉ ፍሉይ ናይ ፋሽን ምርጫን ፍልጠትን ዘለወን ከኣ`የን። ኣብ ጎደና ሓርነት ክዛወራ እንከለዋ ይኹን ወይ ኣብ ሓደ ምቁር ቢስትሮ ጥዑም እንዳበልዓ ክርትም ኢለን ክስሕቃ ክትርየን እንከሎኻ፣ ርእሰ ተኣማንነተንን ውሽጣዊ መልክዐንን ብሓደ ጎሊሑ ይርኣየካ።

ኣብ ጎደናታት ተሰሪዐን ዘለዋ ካፈታት’ዛ ከተማ፣ ምቁር ኣየር ዘለዎ ቴራሳተን ወትሩ ንዓይኒ ባህ ዝብልን ከይሓሰብካዮ ሻሂ ወይ ቡን ክትብል የርግጸካ። ጨና ናይቲ ሓድሽ ዝተዳለወ ቡንን ውዑይ ሻሂን ምስቲ ምቁር ዕላል ኣዝማሪኖታት ሓሓሊፉ ዝፍጠር ምፍንጃር ሰሓቕን ተሓዋዊሱ ኣብ ሕልሚ ትነብር ዘሎኻ ኮይኑ ይስመዓካ።

ስነ-ጥበባውያንን ጸሓፍትን፡ ወትሩ ብስነ-ጥበባዊ ውርሻ እታ ከተማ ዝተደፋፍኡ፡ ኣብ ውሽጢ እዞም ቦሄምያዊ መዕቆቢታት ምጽንናዕን ተምሳጥን ይረኽቡ፡ ፈጠራኦምን ራኢኦምን ድማ ብናይ ኣስመራ ሃዋህው ይሕብሕብ። ነዛ ከተማ ብቐጥታ ዝነበርናላ ንኹን ዝበጻሕናያ፣ ንሓዋሩ ኣብ ልብና ዝሰፍር መሪር ጥዑም ተዘክሮ`ያ ትሓድገልና ኣስመራ።

No comments:

Post a Comment

ትማሊ ደብዛዝ ስእሊ፣ ጽባሕ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና፣ ሎሚ ክውንነት

ኣብ ሕሉፍ ምንባርን ብዛዕባ መጻኢ ብዙሕ ምጭናቕን ንሓጎስና ይሰርቆ እዩ። ሕሉፍ ዝደበዘዘ ስእሊ እዩ፣ ክንመሃረሉ እንኽእል ግን ከኣ ዘይንቅይሮ ዝኽሪ እዩ። መጻኢ ብተኽእሎታት ዝተቐብአ ግን ከኣ ኣብ መወዳእታ ርግጸኛ ዘይኮ...