Friday, December 8, 2023

ምስ ዓያሹ ብኸመይ ትገጥም: (ባዕልኻ ድማ ሓደ ምዃን ኣቋርጽ) ማክሲም ሮቨር

ኣገደስቲ 15 ነጥቢታት መጽሓፍ « Que faire de cons»


1. ዓያሹ ብኣግኡ ምልላይ። ንሓደ ዓሻ ቀልጢፍካ ከተለልዮ ብዝኸኣልካ መጠን፡ ቀልጢፍካ ካብኦም ክትከላኸል ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።


2. ዓያሹ ክትቅይር ኣይትፈትን። ዓያሹ ክቕየሩ ኣይኮኑን’ሞ፡ ከምኡ ክትገብር ግዜኻን ጉልበትካን ኣይተጥፍእ።

3. ንዓያሹ ብውልቂ ኣይትውሰዶም። ዓያሹ ውልቃዊ ጉዳይ ኣይኮኑን ዘጥቅዑኻ::በቃ ከምኡ እዮም።

4. ምስ ዓያሹ ዶብ ምቕማጥ። ግድን እንተዘይኮይኑ ዓያሹ ናብ ህይወትካ ኣይተእትው።

5. ምስ ዓያሹ ኣይትካታዕ። ትርጉም ዘይብሉ ነገር እዩ።

6. ንዓያሹ ብዛዕባ ነብስኻ ከተረድኦም ኣይትፈትን። ኣይክርድኦምን እዩ።

7. ምስ ዓያሹ ርትዓዊ ክትከውን ኣይትፈትን። ርትዓውያን ሰባት ኣይኮኑን።

8. ንዓያሹ ከተሐጉስ ኣይትፈትን። ከተሐጉሶም ኣይትኽእልን ኢኻ።

9. ዓያሹ ከድንቑኻ ኣይትጸበ። ከምኡ ክገብሩ ዓቕሚ የብሎምን።

10. ዓያሹ መዓልትኻ ከየበላሽዋ ተጠንቕ። ዋጋ የብሎምን።

11. ንባዕልኻ ዓሻ ኣይትኹን። ክትገብሮ ቀሊል እዩ፡ ንሕማቕ ባህርያት ግን መመኽነይታ ከምዘየለ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ።

12. ንዓያሹ ክትስሕቕ ተማሃር። ንዓኣቶም ክትዋጽኣሎም እትኽእል ዝበለጸ መገዲ እዩ።

13. ንነብስኻ ኣካቢድካ ኣይትውሰዳ። ዓያሹ ብዛዕባ ነብስኻ ሕማቕ ክስምዓካ ክጽዕሩ እዮም፡ ግን ኣይትፍቀደሎም።

14. በይንኻ ከምዘይኮንካ ዘክር። ኩሉ ሰብ ኣብ ገለ እዋን ህይወቱ ምስ ዓያሹ ክገጥም እዩ።

15. ንርእስኻ ሕያዋይ ኩን። ምስ ዓያሹ ምትሕሓዝ ጸቕጢ ክፈጥር ስለ ዝኽእል፡ ንነብስኻ ምሕብሓብ ኣረይትረስዕ።

ምስ ዓያሹ ንምግጣም እትሕግዝ ዋዛን ልቦና ዝመልኦን መምርሒ ዝሓቖፈት እያ እዛ መጽሓፍ። ሰብ ግድን ከንብባ ዘለዎ መጽሓፍ እያ::

እዛ ጽሕፍቲ ምስ ዓያሹ ብኣድማዒ መንገዲ ክትገጥሙን ካብ ኣሉታዊ ጽልዋኦም ክትከላኸሉን ክሕግዘኩም ተስፋ እገብር።

ደራሲ እዛ መጽሓፍ Robert Rêve ፈረንሳዊ እዩ:: 1977 ከኣ ተወሊዱ::


No comments:

Post a Comment

ትማሊ ደብዛዝ ስእሊ፣ ጽባሕ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና፣ ሎሚ ክውንነት

ኣብ ሕሉፍ ምንባርን ብዛዕባ መጻኢ ብዙሕ ምጭናቕን ንሓጎስና ይሰርቆ እዩ። ሕሉፍ ዝደበዘዘ ስእሊ እዩ፣ ክንመሃረሉ እንኽእል ግን ከኣ ዘይንቅይሮ ዝኽሪ እዩ። መጻኢ ብተኽእሎታት ዝተቐብአ ግን ከኣ ኣብ መወዳእታ ርግጸኛ ዘይኮ...