Thursday, November 4, 2021

ኣብ Crowdsource ብምብርካት ትካል Google ክኸፍለካን ዝተፈለለዩ ስልማታት ክትዕወት ከምእትኽእል ትፈልጥ`ዶ?

Google ቋንቋ ትግርኛ ካብቶም 5 ብናህሪ ዕብየት ዘርእይ ዘሎ ቋንቋ` ኢሉ። ኣብ ቀረባ መጻኢ ከኣ ብዘይ የማትእ ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት ክህብ ክጅምር እዩ። ክቡራት ተኸታትልቲ ሓፈሻዊ ጸብጻብ ናይ October_Tigrinya_Challenge ኣብዚ መደብ ሒዘልኩም መጺኤ ኣለኹ። ክሳብ ሕጂ 315,000 ሓረጋት ተቶርጒሙ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከኣ ልዕሊ 40ሽሕ ሓረጋት ተቶርጒሙ ኣሎ። ንእግረ መንገደይ ብዛዕባ Google Crowdsource ትንክፍ ኣቢለ ሓሊፈዮ ኣለኹ። Subscribe, Like, Comment & Share ኣይትረስዑ።

https://youtu.be/Rh33Hk-gAl4

No comments:

Post a Comment

ሄለን መለስ፣ ንግስቲ ዘመናዊ ደርፊታት ትግርኛ

ሄለን መለስ፣ ድምጻ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝውሕዝ ዘሎ ኮይኑ`ዩ ዝስመዓካ፣ ደርፍታታ ከኣ ኣብ ኣየር እተንሳፍፍ ዘለኻ ኮይኑ ከም ዝስመዓካ ይገብር ... በቲ ሓያልን ፍሉይ ቅዲ ኣደራርፋኣን ፣ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ዘለዋ ጽ...