Tuesday, June 7, 2022

ኩላትና ብሞያና ከም ናቱ እንተንኸውን፣ ኤርትራ ከመይ ምተለወጠት ነይራ!

ንናቱ ግለጾ እንተ ትብሉኒ፣ ``ርእይ ኣቢልካ positive energy ዝተፍእ ዓይነት መንእሰይ`ዩ’’ ምበልኩ። ዝገበረን ቃለ-መሕትት ዳርጋ መብዛሕትአን ተኸታቲለየን`የ። ኣዘራርባኡ ድማ ድራማ ዘይብሉን ዝመስሎ ብትሕትና ዝዛረብ ቅኑዕ ሰብ ምዃኑ ቀልጢፉ ይርድኣካ።

ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ዜሮ ተበጊሱ ምስ ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ፣ ኩሉ ዘድልዮም እንዳ ተማልኣሎም ዝዓበዩ ተቐዳደምቲ ይወዳደርን ይስዕሮምንን ምህላዉ ኩርዓት ኤርትራውያን`ዩ። ናቱ ቁሪን ኣስሓይታን ጸሓይን ንፋስን ከይ በለ ጸሓይ ከይበረቐት ምስ ብጾቱ ንልምምድ ብሎኮታት ባጽዕን ከረንን ዓቐብ ሸከቲን ዓርበ-ረቡዕንን ይረአ ነይሩ። ወልሓንቲ ዝሓዞ ነገር ኣይነበሮን እንትርፎ ክገብር`የ ዝብል ራኢ።

ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ብዙሕ ዕድላት እንከለዎ፣ ኣብ ክንዲ ትመሃርን ትሰርሕን፣ ከማርርን ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ክትጻረፍ ዝውዕል መንእሰይ ዓቢ መልእኽቲ`ዩ።

ድሕሪ ደጊም`ሲ ርዕያ ኣማኻርን ሓጋዝን ኰስኳሲን ወይ role models ንምዕራባውያን ረሲዕና፣  ናብ ከማና ኤርትራውያን  ከነብል ከም ዘሎናን፣  እኹል ዓቕሚ ዘሎና ሓያላት ህዝቢ ምዃንናን ክርዳእ ክኢለ ኣለኹ።  ኤርትራውያን ከነዛርቦም ኢና ክንብል እንከሎና ብዘረባ ኣይኮንናን ግን ብስራሕ`ዩ።


No comments:

Post a Comment

ካብ ዓለም 39 ኣንስቲን 94 ቆልዑን ዘለዎ ሰብኣይ

  እዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣይ ዚዮና ቻና ይበሃል። ኣብ ዓለም ዝዓበየ ስድራ ዘለዎ ሰብ ` ዩ። እዚ ህንዳዊ ኣብ ሚዞራም ዝበሃል ክፍለ ሃገር ህንዲ ይቕመጥ። ሃይማኖታዊ ኣቦ ናይ ሓንቲ ዓዲ ኮይኑ፣ እቶም ዓዲ ...