Sunday, May 14, 2023

ሎሚ መዓልቲ ኣደታት’ዩ፣ ኤርትራዊት ኣደ ከኣ ሕልፊ ኣለዋ !

ሎሚ መዓልቲ ነተን ዘዕበያና፣ ዝመርሓና፣ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ፍቕሪ ዝለገሳልና ፍሉያት ፍጡራት እንዝክረላ መዓልቲ’ያ። ሎሚ 14 ግንቦት ኣዴታት ኣብ ህይወትና ዘሕደራኦ ዓሚቝ ጽልዋ፡ ደው ኢልና እነስተንትነሉ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ዘንጸባርቓኦ ርእሰ-ምትእምማንን ደረት ኣልቦ ርህራሄን ዓሚቝ ኣድናቖትና እንገልጸሉ መዓልቲ እዩ። ኣብዛ መዓልቲ ንናይ ስጋ ኣዴታትና ጥራይ ዘይኮነስ ነተን ተራ ኣደነት ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝሓቖፋ ፍሉያት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እነመስግነላን ንዝክረላን መዓልቲ`’ያ።  

 ኣደታት ንስድራቤት ኣብ ሓደ ዝሕዛ ኣዕኑድ ሓይሊ፡ ንመገድና ዘብርህ ብርሃናዊ ጸሓይ፡ ዘይርጉእ ነፍስና ዘህድእ ሕቑፊ እየን። ፍቕሪ ኣደ ዶብ ኣይፈልጥን እዩ- ንጊዜን ርሕቀትን ኩነታትን ሰጊሩ ቁስሊን ናፍቖትን ዘሕዊ፡ ፍርሒ ዝድምስስ፡ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓዊ ተስፋ ዝጉህር ፍቕሪ እዩ።

 ኣደታት ኤርትራ በቲ ዝኸፍልኦ ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ፡ ሓቀኛ ሕመረት ርእሰ-ምትእምማንን ርህራሄን ይምህራና። ግዜአን ጉልበተንን ዘይንቕነቕ ተወፋይነተንን ንህይወትና ኣብ ምቕራጽ የውፍራ። እቲ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ፍቕረን ዓበይቲ ነገራት ክንገብር ክንሓልም፡ ኣብ ግዜ ብድሆታት ክንጸንዕን ሓይሊ ይህበና።

 ነዛ ፍልይቲ መዓልቲ ኣብ እንዝክረሉ እዋን፡ ነተን ኣብ ህይወትና ናይ ኣደነት ተራ ዝተጻወታ ደቂ ኣንስትዮ ልባዊ ምስጋናና ንገለጽ፣ ዝተኻፈልናዮም ህሞታት፡ ሰሓቕን ንብዓትን፡ ምዕራፋትን ተዘክሮታትን ነኽብሮም። ኣብ ህይወትና ዘሕደራኦዎ መዐቀኒ ዘይብሉ ጽልዋ ውን ኩሉ ግዜ ከነለልዮን ከነድንቖን ይግበኣና።

 
ርሑስ መዓልቲ ኤርትራውያን ኣደታት ንኹለን እተን ብፍቕረንን ጸጋአንን ዘይንቕነቕ ህላወአንን ንህይወትና ዝተንከፋ ፍሉያት ደቂ ኣንስትዮ። ፍቕርኽን ልዕሊ ዓቐን ህያብ እዩ፣ ሎሚ ድማ፣ ንኩላትክን ነመስግነክን ኣለና።

No comments:

Post a Comment

Happy Bastille day! Vive la France!

  For a decade, France has been my cherished abode, a land that has captivated my heart with its unparalleled charm. The vibrant tapestry of...