Sunday, November 26, 2023

ኣብርሃም ኣፈወርቂ


 ድምጹ፡ ውሕጅ ናይ ዓሞቕቲ ኖታታት ሙዚቃ`ዩ፡ ንሰማዕቲ ደርፊታቱ ናብ ዘይርአ ዓውድታት ሂወት ናይ ምጉዕዓዝ ሓይሊ ነበሮ። ነፍሲ ወከፍ ሕደማ ደርፊታቱ፡ ፍቕርን ግዜ ዘይስዕሮ ቃልሲ መንፈስ ወዲ ሰብን ዝፍትሽ`ዩ።


ኣብራሃም ኣፈወርቂ ንጉስ መድረኽ`ዩ፣ ህላወኡ ማግኔታዊ’ዩ። እዚ ሓይሊ’ዚ ነተን ጸላእቲ ህዝቡን ወገኑን ዝነበራ ልብታት እውን ከይተረፉ ንህርመት ዜማታቱ ኢደን ክህባ ገይሩ`ዩ።

ኣብራሃም ደራፊ ጥራይ ኣይኮነን፤ ብድምጹ ውን ቕብኣ ይቐብእ እዩ ዝነበረ፡ ንሰማዕቱ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ህርመት ናይ ሓንቲ ደርፉ፣ ነዊሕ ኣብ ኣየር ዝጸንሐ ናይ ስምዒታት ስእሊ ከም ዝረኣዮም ይገብር..

No comments:

Post a Comment

ኣርኣያ ክንከውን ግዴታ ኩላትና`ዩ

ንመንእሰይ ወለዶ ንንኡሳት ኣሕዋቱ ኣርኣያ ክንከውን ይግባእ። ምኽንያቱ ኣብ ክንዲ ነቲ እንዛረቦ ዝሰምዑ ንሕና እንገብሮ እዮም ዝደግሙ፣ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስና ከኣ ብደቂቕ ይከታተልዎ። ኣብ ...